Aðalskipulag Þingeyjarsveitar

Kynning tillögu á vinnslustigi

Undanfarin misseri hefur verið unnið að mótun tillögu að aðalskipulagi fyrir Þingeyjarsveit, sem byggir á aðalskipulagi sveitarfélaganna tveggja sem sameinuðust vorið 2022. Tillagan er nú vel á veg komin og kynnt meðan hún er enn í vinnslu til þess að íbúar og aðrir hagaðilar geti komið með ábendingar um það sem betur má fara. Kynning af þessu tagi er í samræmi við ákvæði 30. gr. skipulagslaga, nr. 123/2010.

Ábendingum sem berast í framhaldi af þessari kynningu á tillögunni á vinnslustigi verður ekki svarað formlega en þær verða hafðar til hliðsjónar við fullvinnslu tillögunnar. Hún verður síðan auglýst formlega og gefinn a.m.k. 6 vikna frestur til að skila inn skriflegum athugasemdum. Sveitarstjórn tekur síðan afstöðu til athugasemdanna áður en lokahönd er lögð á tillöguna og hún verður staðfest sem nýtt aðalskipulag.

Frestur til að skila ábendingum hefur verið lengdur til 5. febrúar 2024.

Vefsjá fyrir skipulagstillögur

Slóð vefsjárinnar:  https://geo.alta.is/thing/ask

Vefsjáin sýnir afmörkun reita og skipulagsákvæði sem um þá gilda eins og tillagan stendur við kynningu á vinnslustigi, ásamt fjölmörgum öðrum þáttum í t.d. náttúrufari, innviðum og verndarákvæðum sem taka þarf tillit til. 

Örstuttar leiðbeiningar:Um aðalskipulag

Í aðalskipulagi er sett fram heildarmynd af landnotkun í sveitarfélaginu öllu og stefna sem þar kemur fram varðar því hagsmuni allra íbúa, landeigenda og fyrirtækja sem þar eru. Aðalskipulag er mikilvægt stjórntæki fyrir þróun samfélagsins og aðkoma íbúa og annarra hagsmunaaðila stuðlar að því að niðurstaða sé fengin á lýðræðislegan og gagnsæjan hátt. Eftir að aðalskipulag hefur verið staðfest verða allar framkvæmdir að vera í samræmi við þá stefnu sem þar kemur fram.

Um framsetningu aðalskipulags gilda ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. 

Hér eru spurningar og svör um aðalskipulag.

Þitt álit skiptir máli

Sem íbúi sveitarfélagsins eða annars konar hagsmunaaðili, er mikilvægt að þú kynnir þér efnisatriði tillögunnar og kannir hvernig hún snertir þína hagsmuni og samfélagsins alls. Nú er tækifæri til að koma á framfæri ábendingum um það sem þú telur að betur megi fara í tillögunni. Allar slíkar ábendingar verða skoðaðar við fullvinnslu tillögunnar.

Þú getur sent ábendingar til thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is eða í bréfpósti til:

Einnig má leggja inn ábendingar í skipulagsgátt:
https://skipulagsgatt.is/issues/881

Lög og reglur

Skipulagslög, sjá einkum 1. gr. (markmið) og  greinar 28-36 (um aðalskipulag).

Skipulagsreglugerð, greinar 4.1 til 4.9

Lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana.  Lögin kveða m.a. á um efnistök í umhverfisskýrslu sem fylgja þarf aðalskipulaginu. Sjá einkum 14. gr.

Lög um náttúruvernd.  sjá t.d. 32. gr. um vegaskrá, VI. kafla um náttúruminjaskrá, VII. kafla um friðlýsingar, 61. gr. um sérstaka vernd, og XII. kafla um skipulagsgerð, framkvæmdir o.fl.

Lög um verndun Mývatns og Laxár.

Lög um menningarminjar. Sjá einkum 16. gr.

Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Varðar einkum stefnu um gistingu í þéttbýli.

Sjá fleira sem varðar regluverk á vef Skipulagsstofnunar.

Ýmsar leiðbeiningar er að finna á vef Skipulagsstofnunar.